Beste mensen, zoals de meeste weten die mijn Facebook volgen ben ik bezig met een campagne voor Sea Shepherd. Ook hier in de nieuwe studio ga ik hier gewoon mee door. Om deze campagne niet te laten afzwakken blijf ik hier natuurlijk altijd aandacht aan besteden, omdat het gewoon hard nodig is dat Sea Shepherd hun acties kan voortzetten en de schepen kunnen blijven varen.
Wat houdt deze campagne in?
Bij het laten tatoeëren van het Sea Shepherd logo of een andere tattoo die met de oceaan te maken heeft gaat er 30% van het betaalde bedrag naar Sea Shepherd.
Sea Shepherd is een non profit organisation, dat betekent dat Sea Shepherd geen financiële winst maakt met hun acties en zij afhankelijk zijn van donaties van derden.
Het geld dat van de tattoo naar Sea Shepherd gaat, wordt gebruikt om hun acties te financieren. Dus wil jij ook je bijdrage leveren om ‘t leven in de oceanen te redden door deze actie te steunen, meld je dan om een afspraak te maken.
Sommige mensen vragen zich misschien af wat Sea Shepherd allemaal doet:

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. Ruim 35 jaar later zijn directe acties op zee nog steeds het handelsmerk van Sea Shepherd. 1,

Het is Sea Shepherd’s missie diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd's acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee.

De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. Waar nodig gaan onze schepen de confrontatie aan met zeehondenjagers of walvisvloten. Door walvisjagers te achtervolgen en te hinderen kunnen we de jacht belemmeren en daadwerkelijk walvissen redden! 

Voor nog meer informatie zie www.seashepherd.nl

 

 

Dear people, like most who follow my Facebook know, I am working on the Sea Shepherd campaign. In my new studio I will continue this campaign of course. In order not to weaken this campaign, I will of course continue to advertise this, because it is absolutely necessary that Sea Shepherd can continue their actions and keep there ships going on.
What does this campaign content ?
When having the Sea Shepherd logo tattooed or any other tattoo related to the ocean, 30% of the amount paid goes to Sea Shepherd.
Sea Shepherd is a non-profit organization, which means that Sea Shepherd does not make a financial profit with their actions and they are dependent on donations from third parties.
The money that goes from the tattoo to Sea Shepherd is used to fund their actions. So if you also want to contribute to saving life in the oceans by supporting this action, sign up to make an appointment.
Some people may wonder what Sea Shepherd does:

Sea Shepherd is an international non-profit organization with the objective of protecting marine life worldwide. The organization was founded in 1977 by the Canadian conservationist Paul Watson. He was the first person to throw himself in a rubber boat between whale and harpoon. With this act he attracted worldwide attention. More than 35 years later, direct actions at sea are still the trademark of Sea Shepherd.

It is Sea Shepherd’s mission to protect and preserve species and ecosystems in the oceans. Sea Shepherd's actions are aimed at halting the slaughter of marine animals and the destruction of their living environment. We investigate, register and document illegal activities at sea.

We transfer the recordings of illegal fishing, for example, to the competent authorities and we send them around the world via the media. Where necessary, our ships are confronted with sealers or whaling fleets. By chasing and hindering whalers, we can hinder hunting and actually save whales!

For more information see www.seashepherd.nl